ขณะนี้อยู่ที่หน้า ...  เกี่ยวกับเรา > ลดขนาดตัวอักษร : เพิ่มขนาดตัวอักษร

facebook.com/equitable.society
http://www.tkc.go.th/
http://www.asean4all.org/
http://www.asean4all.org/
หลักการและเหตุผล
 
        เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ICT มีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ประกอบกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคสังคมสารสนเทศ การแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีการนำ ICT มาใช้งานอย่างแพร่หลายทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน การสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ (Knowledge Base Society) ที่เป็นตัวจักรสำคัญในการสร้างความเจริญให้กับสังคม ตลอดจนสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศ ซึ่งประเทศที่พัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่ต่างมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้าน ICT ให้เป็นพื้นฐานสำคัญ ด้วยการพัฒนาด้านการศึกษา สังคมและเศรษฐกิจ เพื่อรองรับการพัฒนาและการสร้างขีดความสามารถเพื่อการแข่งขันในระดับสากล กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประชาชนทุกภาคส่วนให้เกิดประโยชน์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  โดยมุ่งเน้นให้ ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับการส่งเสริมการใช้และพัฒนาทักษะด้าน ICT อย่างทั่วถึงและสามารถนำ ICT มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากปัจจุบันคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในทุกระดับ รวมทั้งกลุ่มคนพิการและผู้ด้อยโอกาส แต่เนื่องจากข้อจำกัดหลายปัจจัย อาจทำให้คนพิการและผู้ด้อยโอกาสไม่ได้รับโอกาสและใช้ประโยชน์จากการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าว ซึ่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในฐานะผู้รับผิดชอบในการลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ำทางสังคมในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้ดำเนินงาน “กิจกรรมอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ให้กับหน่วยงานภาครัฐ และอบรมความรู้ด้าน ICT สำหรับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส” เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเป้าหมาย ๒ กลุ่ม ได้แก่ ๑) กลุ่มผู้พัฒนาเว็บไซต์ ๒) กลุ่มผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้เกี่ยวข้องกับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยในส่วนการจัดอบรมผู้พัฒนาเว็บไซต์จากหน่วยงานภาครัฐนั้น เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้สามารถพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานเป็นเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ คือ เว็บไซต์ที่สามารถรองรับการใช้งานได้ทั้งคนที่มีร่างกายปกติและคนพิการ และในส่วนการอบรมผู้ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้เกี่ยวข้องกับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาสนั้น  เพื่อให้ผู้ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มดังกล่าวสามารถนำ ICT มาใช้เป็นช่องทางในการเข้าถึงองค์ความรู้ ซึ่งช่วยให้เกิดการพัฒนาตนเองและสามารถนำไปต่อยอดความรู้ที่มีอยู่ได้ อีกทั้งเป็นการช่วยลดช่องว่างและสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงสารสนเทศต่อไป
 
วัตถุประสงค์
 
        เพื่อส่งเสริมให้ผู้พัฒนาเว็บไซต์ ได้ตระหนักถึงปัญหา อุปสรรคในการเข้าถึงเว็บไซต์ของกลุ่มคนพิการที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ และทราบแนวทาง วิธีการในการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ตามข้อกำหนดเบื้องต้นของ World Wide Web Consortium (W3C)

        เพื่อให้ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้เกี่ยวข้องกับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส มีความรู้ด้าน ICT และสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้ เพื่อประโยชน์ในการศึกษา  การประกอบอาชีพ  รวมทั้งสิทธิและการมีส่วนร่วมในสังคม

 
เป้าหมายโครงการ
 
๓.๑      ความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ให้กับผู้พัฒนาเว็บไซต์ จำนวนไม่น้อยกว่า ๕๑๐ คน จากหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดเบื้องต้นของ  World Wide Web Consortium (W3C)

๓.๒      จัดอบรมความรู้ด้าน ICT ให้กับ The Trainer จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕๐ คน เพื่อไปถ่ายทอดความรู้ด้าน ICT ให้แก่ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้เกี่ยวข้องกับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ต่อไป

๓.๓      จัดอบรมความรู้ด้าน ICT ให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้เกี่ยวข้องกับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส จำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ คน

 
 
WCAG 2.0 (Level AA) 2009 - 2017 Copyright by Ministry of Information and Communication Technology