ขณะนี้อยู่ที่หน้า ...  ภาพกิจกรรม > ลดขนาดตัวอักษร : เพิ่มขนาดตัวอักษร  

www.facebook.com/Equitable Society 2556
http://www.tkc.go.th/
http://www.asean4all.org/
http://www.asean4all.org/
 
  ภาพกิจกรรม
หลักสูตร :: การจัดการเอกสาร งานบัญชี และ การนำเสนอ สำหรับเด็กด้อยโอกาส
หลักสูตร :: การใช้ ICT พื้นฐานเพื่อความเท่าเทียม สำหรับผู้สูงอายุ
หลักสูตร :: การพัฒนาศักยภาพคนพิการทางสติปัญญาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
หลักสูตร :: การจัดการเอกสาร งานบัญชี และ การนำเสนอ สำหรับ คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
หลักสูตร :: การใช้ ICT พื้นฐานเพื่อความเท่าเทียม สำหรับผู้สูงอายุ
หลักสูตร :: การจัดการเอกสาร งานบัญชี และการนำเสนอ สำหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
หลักสูตร :: การตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย สำหรับคนพิการทางสติปัญญา
หลักสูตร :: การขายสินค้าออนไลน์ สำหรับสตรีด้อยโอกาส
หลักสูตรการสร้างและออกแบบอินโฟกราฟิกเพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ สำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย
หลักสูตร :: การสร้างและออกแบบอินโฟกราฟิกเพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ สำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย
หลักสูตร :: การขายสินค้าออนไลน์ สำหรับสตรีด้อยโอกาส
หลักสูตร :: การใช้ ICT พื้นฐานเพื่อความเท่าเทียม สำหรับผู้สูงอายุ
หลักสูตร :: การใช้ ICT พื้นฐานเพื่อความเท่าเทียม สำหรับผู้สูงอายุ
หลักสูตรการใช้ ICT พื้นฐานเพื่อความเท่าเทียมสำหรับผู้สูงอายุ
หลักสูตร :: การจัดการเอกสาร งานบัญชี และการนำเสนอ สำหรับเด็กด้อยโอกาส
หลักสูตรการใช้ ICT ขั้นพื้นฐานเพื่อความเท่าเทียมสำหรับผู้สูงอายุ กรุงเทพมหานคร 2559
หลักสูตรการฝึกอบรมวิทยากร ICT อาสาสมัคร 2559 กรุงเทพมหานคร
หลักสูตรการสร้างงานสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ สำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย 2559 จ.ขอนแก่น
หลักสูตรการสร้างงานสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ สำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย 2559 จ.ชลบุรี
หลักสูตรการจัดการเอกสาร งานบัญชี และการนำเสนอ สำหรับเด็กด้อยโอกาส 2559 จ.เชียงใหม่
ค้นหาตามปี:   หน้า :
 
WCAG 2.0 (Level AA) 2009 - 2017 Copyright by Ministry of Information and Communication Technology