ขณะนี้อยู่ที่หน้า ...  หลักสูตรทีเปิดอบรม > ลดขนาดตัวอักษร : เพิ่มขนาดตัวอักษร  

www.facebook.com/Equitable Society 2556
http://www.tkc.go.th/
http://www.asean4all.org/
http://www.asean4all.org/
 
  หลักสูตรที่เปิดอบรม
ปี :
หากต้องการสมัครเรียน ให้ล็อกอินเข้าระบบ แล้วคลิกสมัครเรียนตามรายวิชาที่เปิดสอน
หลักสูตรการจัดการเอกสาร งานบัญชี และการนำเสนอ สำหรับเด็กด้อยโอกาส
หลักสูตรการจัดการเอกสาร งานบัญชี และการนำเสนอ สำหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
หลักสูตรการใช้ ICT พื้นฐานเพื่อความเท่าเทียม สำหรับผู้สูงอายุ
หลักสูตรการจัดการเอกสาร งานบัญชี และการนำเสนอ สำหรับคนพิการทางการเห็น
หลักสูตรการจัดการเอกสาร งานบัญชี และการนำเสนอ สำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย
หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพคนพิการทางสติปัญญาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
หลักสูตรการสร้างและออกแบบอินโฟกราฟิกเพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์
หลักสูตร : การขายสินค้าออนไลน์ สำหรับสตรีด้อยโอกาส
หลักสูตร : การตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย สำหรับคนพิการทางสติปัญญา
หลักสูตร :: ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)
 
WCAG 2.0 (Level AA) 2009 - 2017 Copyright by Ministry of Information and Communication Technology