www.facebook.com/Equitable Society 2556
http://www.tkc.go.th/
http://www.asean4all.org/
http://www.asean4all.org/
 
ลดขนาดตัวอักษร : เพิ่มขนาดตัวอักษร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรม ความเข้าใจดิจิทัล เทศบาลตำบลหนองใหญ่ จ.ศรีสะเกษ
อบรม ความเข้าใจดิจิทัล โรงเรียนโสตศึกษาร้อยเอ็ด
อบรม ความเข้าใจดิจิทัล โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์
อบรม ความเข้าใจดิจิทัล ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลโกรกแก้ว จ.บุรีรัมย์
อบรม ความเข้าใจดิจิทัล ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอประคำ จ.บุรีรัมย์
อบรม ความเข้าใจดิจิทัล กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 (มหาวิทยาลัยนครพนม)
อบรม ความเข้าใจดิจิทัล เทศบาลตำบลบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
อบรม ความเข้าใจดิจิทัล โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
อบรม ความเข้าใจดิจิทัล โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
อบรม ความเข้าใจดิจิทัล ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาเว็บที่ทุกคนเข้าถึงได้
อบรม ความเข้าใจดิจิทัล การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลตลาด จังหวัดสมุทรปราการ
อบรม ความเข้าใจดิจิทัล บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดชลบุรี
อบรม ความเข้าใจดิจิทัล ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง กศน.ตำบลเขาไม้แก้ว จังหวัดชลบุรี
อบรม ความเข้าใจดิจิทัล ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้านมะเดื่อ จังหวัดระยอง
อบรม ความเข้าใจดิจิทัล โรงเรียนพบพระวิทยาคม จังหวัดตาก
อบรม ความเข้าใจดิจิทัล ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเทศบาลตำบลทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
อบรม ความเข้าใจดิจิทัล ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลสายลำโพง จังหวัดนครสวรรค์
อบรม ความเข้าใจดิจิทัล กศน.อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
อบรม ความเข้าใจดิจิทัล ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลจอมทอง จังหวัดพิษณุโลก
หน้า :
 
 
 
WCAG 2.0 (Level AA) 2009 - 2017 Copyright by Ministry of Information and Communication Technology