www.facebook.com/Equitable Society 2556
http://www.tkc.go.th/
http://www.asean4all.org/
http://www.asean4all.org/
 
ลดขนาดตัวอักษร : เพิ่มขนาดตัวอักษร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญ เด็กด้อยโอกาส เข้าร่วมอบรมใน หลักสูตรการจัดการเอกสาร งานบัญชี และ การนำเสนอ สำหรับเด็กด้อยโอกาส จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ขอเชิญ ผู้สูงอายุ เข้าร่วมอบรมใน หลักสูตรการใช้ ICT พื้นฐานเพื่อความเท่าเทียม สำหรับผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงราย
ขอเชิญ คนพิการทางสติปัญญา เข้าร่วมอบรมใน หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพคนพิการทางสติปัญญาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล จังหวัดนครสวรรค์
ขอเชิญ คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย เข้าร่วมอบรมใน หลักสูตรการจัดการเอกสาร งานบัญชี และ การนำเสนอ สำหรับ คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย จังหวัดแพร่
ขอเชิญ ผู้สูงอายุ เข้าร่วมอบรมใน หลักสูตรการใช้ ICT พื้นฐานเพื่อความเท่าเทียม สำหรับผู้สูงอายุ จังหวัดพิษณุโลก
ขอเชิญ คนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย เข้าร่วมอบรมใน หลักสูตรการจัดการเอกสาร งานบัญชี และการนำเสนอ สำหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ขอเชิญ สตรีด้อยโอกาส เข้าร่วมอบรมใน หลักสูตรการการขายสินค้าออนไลน์ สำหรับสตรีด้อยโอกาส จังหวัดปทุมธานี
ขอเชิญ คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย เข้าร่วมอบรมใน หลักสูตรการสร้างและออกแบบอินโฟกราฟิกเพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ สำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย จังหวัดนนทบุรี
ขอเชิญ คนพิการทางสติปัญญา เข้าร่วมอบรมใน หลักสูตรการตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย สำหรับคนพิการทางสติปัญญา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ขอเชิญ ผู้สูงอายุ เข้าร่วมอบรมใน หลักสูตรการใช้ ICT พื้นฐานเพื่อความเท่าเทียม สำหรับผู้สูงอายุ จังหวัดระยอง
ขอเชิญ ผู้สูงอายุ เข้าร่วมอบรมใน หลักสูตรการใช้ ICT พื้นฐานเพื่อความเท่าเทียม สำหรับผู้สูงอายุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ขอเชิญ เด็กด้อยโอกาส เข้าร่วมอบรมใน หลักสูตรการจัดการเอกสาร งานบัญชี และ การนำเสนอ สำหรับเด็กด้อยโอกาส จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ขอเชิญ สตรีด้อยโอกาส เข้าร่วมอบรมใน หลักสูตรการการขายสินค้าออนไลน์ สำหรับสตรีด้อยโอกาส จังหวัดกระบี่
ขอเชิญ คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย เข้าร่วมอบรมใน หลักสูตรการสร้างและออกแบบอินโฟกราฟิกเพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ สำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย จังหวัดนครศรีธรรมราช
ขอเชิญ ผู้สูงอายุ เข้าร่วมอบรมใน หลักสูตรการใช้ ICT พื้นฐานเพื่อความเท่าเทียม สำหรับผู้สูงอายุ จังหวัดสงขลา
ขอเชิญคนพิการทางการเห็น เข้าร่วมอบรมใน หลักสูตรการจัดการเอกสาร งานบัญชี และการนำเสนอ สำหรับคนพิการทางการเห็น จังหวัดนครปฐม
ขอเชิญคนพิการทางสติปัญญา เข้าร่วมอบรมใน หลักสูตรหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพคนพิการทางสติปัญญาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล จังหวัดปทุมธานี
ขอเชิญคนพิการทางการเห็น เข้าร่วมอบรมใน หลักสูตรการจัดการเอกสาร งานบัญชี และการนำเสนอ สำหรับคนพิการทางการเห็น จังหวัดลพบุรี
ขอเชิญคนพิการทางการเห็นเข้าร่วมอบรมใน หลักสูตรการจัดการเอกสาร งานบัญชี และการนำเสนอ สำหรับคนพิการทางการเห็น จังหวัดร้อยเอ็ด
ขอเชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย เข้าร่วมอบรมใน หลักสูตรการจัดการเอกสาร งานบัญชี และการนำเสนอ สำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย จังหวัดอุบลราชธานี
หน้า :
 
 
 
WCAG 2.0 (Level AA) 2009 - 2017 Copyright by Ministry of Information and Communication Technology