www.facebook.com/Equitable Society 2556
http://www.tkc.go.th/
http://www.asean4all.org/
http://www.asean4all.org/
 
ลดขนาดตัวอักษร : เพิ่มขนาดตัวอักษร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาเว็บที่ทุกคนเข้าถึงได้
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาเว็บที่ทุกคนเข้าถึงได้ระหว่าง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กับ  มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น และ วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์
วันอังคารที่ ๑ สิงหาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้อง MDES ชั้น ๙ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
 
 
 
WCAG 2.0 (Level AA) 2009 - 2017 Copyright by Ministry of Information and Communication Technology