www.facebook.com/Equitable Society 2556
http://www.tkc.go.th/
http://www.asean4all.org/
http://www.asean4all.org/
 
ลดขนาดตัวอักษร : เพิ่มขนาดตัวอักษร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญคนพิการทางการเห็นเข้าร่วมอบรมใน หลักสูตรการจัดการเอกสาร งานบัญชี และการนำเสนอ สำหรับคนพิการทางการเห็น จังหวัดร้อยเอ็ด

ขอเชิญคนพิการทางการเห็นเข้าร่วมอบรมใน หลักสูตรการจัดการเอกสาร งานบัญชี และการนำเสนอ  สำหรับคนพิการทางการเห็น ในระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สนใจสมัครได้ที่
http://www.equitable-society.com/
หรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๓-๗๓๑-๖๖๔๔
email : eqs1000@gmail.com

 
 
 
WCAG 2.0 (Level AA) 2009 - 2017 Copyright by Ministry of Information and Communication Technology