ขณะนี้อยู่ที่หน้า ...  หน้าแรก > ตารางอบรม > หลักสูตรการใช้ ICT พื้นฐานเพื่อความเท่าเทียม สำหรับผู้สูงอายุ
ลดขนาดตัวอักษร : เพิ่มขนาดตัวอักษร  

www.facebook.com/Equitable Society 2556
http://www.tkc.go.th/
http://www.asean4all.org/
http://www.asean4all.org/
 
  ตารางอบรม
หลักสูตรการใช้ ICT พื้นฐานเพื่อความเท่าเทียม สำหรับผู้สูงอายุ
กลุ่มผู้เข้าอบรม/สัมมนา : ผู้สูงอายุ
วันที่ : 17 - 19 มีนาคม พ.ศ. 2560
สถานที่ : ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลท่าข้าม
ที่อยู่ : หาดใหญ่ สงขลา
โทร : ๐๗๔-๒๑๙ข๓๑๖
รายชื่อผู้เข้าอบรม/สัมมนา
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด
1นางสาวจำเนียร แก้วบุญเพ็ชรโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าข้าม
2นางยืน กาญจนารัตน์โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าข้าม
3นางชมเดือน สุภาพบุรุษโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าข้าม
4นายอับดนหร้อซักฮ์ จันทการักษ์โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าข้าม
5นายจรูญ จันทบุรีโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าข้าม
6นางสาวพรทิพย์ มีนิลโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าข้าม
7นายแฉล้ม ทองดีเลิศศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลท่าข้าม
8นางห้อง แก้วฉิมพลีโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าข้าม
9นายบุญเจือ มาลากุลโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าข้าม
10นายโฉด ฤทธิโตศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลท่าข้าม
11นางคล้อย สุขสว่างผลโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าข้าม
12นายไสว ทองแกมนาคศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลท่าข้าม
13นางเจียมจิตร คติการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าข้าม
14นางสาวพิมพ์พิศ จันทชูโตศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลท่าข้าม
15นางวีนัส อรุณทองโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าข้าม
16นางเจริญรัตน์ แก้วสุวรรณ์โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าข้าม
17นางพิทยา จันสุกแก้วศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลท่า
18นางจุฬาพร สุวรรณลักษณ์ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลท่า
19นางสาวอำนวย ทองวิไลโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าข้าม
20นางแก้ว หลับจันทร์ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลท่าข้าม
21นางปิยนุช อุไรรัตน์โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าข้าม
22นายสมใจ ธรรมเขตศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลท่าข้าม
23นางแดง ทุนะคะพันธ์โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าข้าม
24นางฉอ้อน แก้วฉิมพลีศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลท่าข้าม
25นางเคลื่อน จันทรักษ์โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าข้าม
26นายกระจ่าย ชอบแต่งศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลท่าข้าม
27นางประดับ บุญเพ็งโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าข้าม
28นางคง ศรีขวัญโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าข้าม
29นางแจ่ม ห่อทองโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าข้าม
30นางเล็ก รอดชูโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าข้าม
31นายบรรเทิง วิริโยโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าข้าม
32นายแนม อุไรรัตน์โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าข้าม
33นายปอน ณ มณีโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าข้าม
34นางวรรณี คลิ้งบัวทองโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าข้าม
35นางสาวเอี่ยม ไชยกูลโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าข้าม
36นางสาวเสงี่ยม ทองสมสีโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าข้าม
37นายนิทัศน์ อุไรรัตน์โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าข้าม
38นางปราณี เพ็ญวรรณโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าข้าม
39นางสุจิน หนูขาวโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าข้าม
40นางประไพ หน่อเพ็ชรโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าข้าม
41นางฉาย แก้วฉิมพลีโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าข้าม
42นายนายสุรินทร์ รัตนมณีโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าข้าม
43นางสาวศุขกัญญา เมืองประทับโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าข้าม
44นางสาวกาญจนา สุดเอื้อมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าข้าม
45นางอารีย์ แก้วยศกุลศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลท่าข้าม
46นางสาวมุทิตา ห่อทองโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าข้าม
47นางชะบา สมวงค์ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลท่าข้าม
48นางจอมศรี วงค์วรณ์โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าข้าม
49นางเทียน แก้วมณีโชติศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลท่าข้าม
50นายวิศาล แก้วสัตยา
51นายอนงค์ นุ่นมีศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลท่าข้าม
52นางปราณี ไพชำนาญศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลท่าข้าม
53นายเอี้ยน แก้วกรงจักร์
54นางสาวสายสุนีย์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าข้าม
55นายสุภาพ รัตนมณีศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลท่าข้าม
56นางสาวจีรพร ยอดสุดเอื้อมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าข้าม
57นางแนบ พลแสนศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลท่าข้าม
58นางหนูหนาย วงค์วรณ์โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าข้าม
59นางละออง หนูคงโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าข้าม
60นางหนูผัด ไชยกูลศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลท่าข้าม
 
WCAG 2.0 (Level AA) 2009 - 2017 Copyright by Ministry of Information and Communication Technology