ขณะนี้อยู่ที่หน้า ...  หน้าแรก > ตารางอบรม > หลักสูตรการสร้างและออกแบบอินโฟกราฟิกเพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์
ลดขนาดตัวอักษร : เพิ่มขนาดตัวอักษร  

www.facebook.com/Equitable Society 2556
http://www.tkc.go.th/
http://www.asean4all.org/
http://www.asean4all.org/
 
  ตารางอบรม
หลักสูตรการสร้างและออกแบบอินโฟกราฟิกเพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์
กลุ่มผู้เข้าอบรม/สัมมนา : คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
วันที่ : 21 - 23 มีนาคม พ.ศ. 2560
สถานที่ : ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่อยู่ : นครศรีธรรมราช
โทร :
รายชื่อผู้เข้าอบรม/สัมมนา
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด
1นายปฏิวัติ ฮว่างวันศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
2นายวัลลภ ช่วยชาตรีศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
3นายณรงค์ ชาญรบศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
4นายทวีศักดิ์ รัตนบุรีศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
5นางสาวอ้อม บุญรอดน้อยศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
6นางสาวนรากร นวลสกุลศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
7นางสาวณัฎฐิกา ผกากรองศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
8นายชัยวัลย์ ศรีวิสุทธิ์ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
9นางสาววิกานดา ผิวกระด้างศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
10นางสายพิศ สุวรรณศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
11นางอุไรวรรณ ใจห้าวศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
12นายเฉลิมศักดิ์ ชวดชุมศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
13นางสาวอุทัยวรรณ จันทร์เต็มดวงศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
14นายจรัญ จิตรพงศ์ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
15นายสุพจน์ นาคโคตคำศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
16นางสาวสุวรรณา เผาสุภาพศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
17นางสาวจตุพร ยิ่งนครศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
18นายถนอม พันชนะศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
19นายไกรสร จันธิบดีศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
20นายพัลลภ พละคชศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
21นายธนวัฒน์ จีนหนูศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
22นายธนากร ทวยเจริญศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
23นางเด่นดวงเดือน พุ่มพับศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
24นางพรจิตร อินขลิบศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
25นายพงศ์สุริเยร ชูแช่มศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
26นายอาทร เกตแก้วศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
27นายชัชวาล ปินไชยศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
28นายบัญญัติ พูลพิพัฒน์ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
29นายสมพร ขำกลับศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
30นายจตุภพ พิกุลศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
WCAG 2.0 (Level AA) 2009 - 2017 Copyright by Ministry of Information and Communication Technology