ขณะนี้อยู่ที่หน้า ...  หน้าแรก > ตารางอบรม > หลักสูตร : การขายสินค้าออนไลน์ สำหรับสตรีด้อยโอกาส
ลดขนาดตัวอักษร : เพิ่มขนาดตัวอักษร  

www.facebook.com/Equitable Society 2556
http://www.tkc.go.th/
http://www.asean4all.org/
http://www.asean4all.org/
 
  ตารางอบรม
หลักสูตร : การขายสินค้าออนไลน์ สำหรับสตรีด้อยโอกาส
กลุ่มผู้เข้าอบรม/สัมมนา : สตรีด้อยโอกาส
วันที่ : 25 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2560
สถานที่ : สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
ที่อยู่ : เมืองกระบี่ กระบี่
โทร : ๐๘๑-๓๒๖-๑๔๗๓
รายชื่อผู้เข้าอบรม/สัมมนา
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด
1นางสาวเกศิณี กูลดีสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
2เด็กหญิงยูบีรา เหล่ชายสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
3นางสุดารัตน์ บุคโลสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
4นางสาวกุหลาบ สกุลเล็กสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
5นางมณฑิรา ประสารการสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
6นายจเรวัฒน์ เหล่าดีสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
7นายสันติ นิลสมุทร์สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
8นางห้าหวา ชายเชาทองสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
9นางพิมพร ราชเดิมสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
10นางสาวกรกนก รอดรักสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
11นางสาวพิมพ์ชฎา บำรุงการสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
12เด็กหญิงอัสมา นิลสมุทร์สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
13นางสาวอาทิตยา สมบูรณ์สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
14นางสาวรัตนา กอเซ็มสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
15นางสาววิจิตรา เกบุตรสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
16นางสาวศศิกาญจน์ ทำศรีสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
17นางสาวอัญชนา เทพเยื้อนสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
18นางสาวสุจิตรา มาตรบุตรสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
19นางสาววิลัย วันศุกร์สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
20นางสาวรัชฎาภรณ์ มาตรบุตรสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
21เด็กหญิงโซเฟีย บุตรหลังสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
22เด็กหญิงมนทิรา ศรีพิบูลย์สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
23นางสาวณัฏฐณิชา อิสันสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
24นางสุภาภรณ์ บุษบรรณ์สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
25นางสุภาวดี กลับฉิ่งสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
26นางนุชารี ย้านพะโยมสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
27นางสาวรจนา บัวเทพสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
28นางอาแก่ฉ๊ะ หยั่งทะเลสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
29นางฟาตีมะ เหมรักษ์สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
30นางสาวปริฉัตร ชายเขาทองสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
31นางนงนุช กิ่งหมันสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
32นางห้าเหรี้ย ดำดีสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
33นางสาวแจ่มศรี มัสการสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
34นางสาวจันทญา เจ๊ะโส้สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
35นางสาวสุดใจ วันศุกร์สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
36นางอารี สี่ห้าแสนสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
37นางวาสนา ดำดีสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
38นางดาริน หาสุดสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
39นางสุพัตรา สังยาหน่ายสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
40นางสาวสุพัตรา รอดเสนสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
41นางสาลินี เกกินะสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
42นางสุภาภรณ์ หมีนุ้ยสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
43นางสุชาดา ดำหายสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
44นางศรีสุดา คลองรั้วสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
45นางสาวประวีณา บุตรหลำสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
46เด็กหญิงเสาวนีย์ กูลดีสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
47นางสาวอัสมา หลานเกสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
48เด็กหญิงฟัตมา บุตรหลำสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
49นางสาวประไพ ไร่ใหญ่สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
50นางชลิตา บุตรหลำสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
51นางสาวนิตยา วันศุกร์สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
52เด็กหญิงฮานี บุตรกริมสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
53นางสาววรวรรณ์ เกบุตรสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
54นางสาวจุฑาภรณ์ นิลสมุทร์สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
55นางมะลิ เกบุตรสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
56นางสาววรินลดา จันทร์พิทักษ์สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
57นางสาวชบา เตบสันสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
58นางจรวยพร ธานีรัตน์สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
59นางสาวเยาวลักษณ์ เจ๊ะมูซอสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
60นางวลัยรัตน์ มุคุระสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
 
WCAG 2.0 (Level AA) 2009 - 2017 Copyright by Ministry of Information and Communication Technology