ขณะนี้อยู่ที่หน้า ...  หน้าแรก > ตารางอบรม > หลักสูตรการจัดการเอกสาร งานบัญชี และการนำเสนอ สำหรับเด็กด้อยโอกาส
ลดขนาดตัวอักษร : เพิ่มขนาดตัวอักษร  

www.facebook.com/Equitable Society 2556
http://www.tkc.go.th/
http://www.asean4all.org/
http://www.asean4all.org/
 
  ตารางอบรม
หลักสูตรการจัดการเอกสาร งานบัญชี และการนำเสนอ สำหรับเด็กด้อยโอกาส
กลุ่มผู้เข้าอบรม/สัมมนา : เด็กด้อยโอกาส
วันที่ : 29 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2560
สถานที่ : โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองวายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ที่อยู่ : วิภาวดี สุราษฎร์ธานี
โทร : ๐๘๗๔๖๓๐๑๕๘
รายชื่อผู้เข้าอบรม/สัมมนา
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด
1เด็กชายวงศกร คงทองโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบบ้านคลองวายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2เด็กหญิงปัทมวรรณ มุ่งแก้วแลางโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบบ้านคลองวายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
3เด็กหญิงดารินทร์ มีสมบัติโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบบ้านคลองวายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
4เด็กชายธนวัฒน์ หาญใจโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบบ้านคลองวายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
5เด็กหญิงอัญชิษฐา หวานสนิทโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบบ้านคลองวายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
6เด็กชายภูริณัฐ ทองชมภูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบบ้านคลองวายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
7เด็กหญิงสุดาภัทร วงศ์เวชโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบบ้านคลองวายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
8เด็กชายภัทรพศ์ แก้วกุลโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบบ้านคลองวายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
9เด็กหญิงกนกวรรณ เพชรสุทธิ์โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบบ้านคลองวายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
10เด็กชายธนพล โคตรสาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบบ้านคลองวายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
11เด็กชายณัฐพงศ์ วิชิตเชื้อโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบบ้านคลองวายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
12เด็กหญิงพัชรินทร์ ปานซังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบบ้านคลองวายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
13เด็กชายสุริยา บัวบุญมาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบบ้านคลองวายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
14เด็กชายศุภนัส ศรีบุรินทร์โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบบ้านคลองวายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
15เด็กชายธีระพัฒน์ พัฒน์พ่วงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบบ้านคลองวายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
16เด็กชายมัณเดย์ มีเทพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบบ้านคลองวายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
17เด็กหญิงศิรินรินทร์ธร บุญเกื้อโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบบ้านคลองวายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
18เด็กหญิงบัณฑิตา แก้วธรรมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบบ้านคลองวายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
19เด็กชายณัฐธพล ขันนาคโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบบ้านคลองวายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
20เด็กชายอภิสิทธิ์ ขันนาคโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบบ้านคลองวายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
21เด็กหญิงดวงอนงค์ คนธามาศโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบบ้านคลองวายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
22เด็กหญิงวิราภรณ์ คำนวนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบบ้านคลองวายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
23เด็กชายภูมินทร์ ศิลปวิสุทธิ์โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบบ้านคลองวายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
24เด็กหญิงนิทาวรรณ คงคาวงค์โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบบ้านคลองวายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
25เด็กหญิงนภัสสร ดำมณีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบบ้านคลองวายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
26เด็กชายสรยุทธ หาญชิตโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบบ้านคลองวายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
27เด็กหญิงมณิสรา จำนงจิตโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบบ้านคลองวายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
28เด็กหญิงมาลัยกร สงวนดีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบบ้านคลองวายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
29เด็กชายกฤษดา บัวขาวโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบบ้านคลองวายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
30เด็กชายทนงศักดิ์ ขุนทองโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบบ้านคลองวายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
31เด็กชายกฤติศักดิ์ เกิดพยัคฆ์โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบบ้านคลองวายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
32เด็กหญิงจิตรลดา บัวขาวโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบบ้านคลองวายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
33เด็กหญิงสุนิดา เจริญชัยโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบบ้านคลองวายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
34เด็กชายภูผา แสงมณีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบบ้านคลองวายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
35เด็กชายภูวเนศวร์ มากเกลื่อนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบบ้านคลองวายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
36เด็กหญิงอรทัย ศิริพานิชย์โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบบ้านคลองวายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
37เด็กชายวีรชัย สว่างเนตรโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบบ้านคลองวายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
38เด็กหญิงสุพรรษา เจริญชัยโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบบ้านคลองวายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
39เด็กหญิงธัญชนก เพชรศรีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบบ้านคลองวายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
40เด็กหญิงสาวิณี คำพรมมาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบบ้านคลองวายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
41เด็กหญิงอินธิดา วราชีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบบ้านคลองวายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
42เด็กหญิงมนัสนันท์ จำนงจิตโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบบ้านคลองวายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
43เด็กชายศราวุธ พราหมณ์ทองโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบบ้านคลองวายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
44เด็กหญิงศิริกัลยา คำจันทร์โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบบ้านคลองวายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
45เด็กหญิงสิตานัน วงค์แดงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบบ้านคลองวายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
46เด็กหญิงศุติมา จันทวงษ์โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบบ้านคลองวายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
47เด็กหญิงสรนันต์ คนธามาศโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบบ้านคลองวายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
48เด็กหญิงสลิลทิพย์ ศิลปวิสุทธิ์โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบบ้านคลองวายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
49เด็กหญิงสัชัญญา ราชโภคโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบบ้านคลองวายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
50เด็กชายทนงศักดิ์ ช่วยศรีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบบ้านคลองวายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
51เด็กหญิงประกายดาว แสนเมืองลายโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบบ้านคลองวายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
52เด็กหญิงปริญศร หาญใจโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบบ้านคลองวายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
53เด็กชายคฑาวุธ ชุมบ้านยางโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบบ้านคลองวายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
54เด็กชายวุฒิศักดิ์ ศิลปวิสุทธิ์โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบบ้านคลองวายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
55เด็กชายอัฒพล พัฒน์พ่วงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบบ้านคลองวายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
56เด็กชายไกรวิชญ์ พังทูนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบบ้านคลองวายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
57เด็กหญิงรสฉวี ฉิมแช่มโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบบ้านคลองวายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
58เด็กหญิงณัฐนิชา สาทรโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบบ้านคลองวายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
59เด็กชายธีรยุทธ สง่างามโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบบ้านคลองวายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
60เด็กชายอภิสิทธิ์ คุ้มตัวโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบบ้านคลองวายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
61เด็กหญิงเพ็ญนภา ศาลางามโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบบ้านคลองวายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
62เด็กชายสุรศักดิ์ จิตต์ธรรมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบบ้านคลองวายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
63เด็กชายธีรภัทร ศิลปวิสุทธิ์โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบบ้านคลองวายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
64เด็กหญิงจิราพัชร มุขทองโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบบ้านคลองวายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
65เด็กหญิงจันทิมา เมืองพรหมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองวาย
 
WCAG 2.0 (Level AA) 2009 - 2017 Copyright by Ministry of Information and Communication Technology