ขณะนี้อยู่ที่หน้า ...  หน้าแรก > ตารางอบรม > หลักสูตรการใช้ ICT พื้นฐานเพื่อความเท่าเทียม สำหรับผู้สูงอายุ
ลดขนาดตัวอักษร : เพิ่มขนาดตัวอักษร  

www.facebook.com/Equitable Society 2556
http://www.tkc.go.th/
http://www.asean4all.org/
http://www.asean4all.org/
 
  ตารางอบรม
หลักสูตรการใช้ ICT พื้นฐานเพื่อความเท่าเทียม สำหรับผู้สูงอายุ
กลุ่มผู้เข้าอบรม/สัมมนา : คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
วันที่ : 26 - 28 เมษายน พ.ศ. 2560
สถานที่ : โรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอเมืองระยอง
ที่อยู่ : เมืองระยอง ระยอง 21000
โทร : 095-5462315
รายชื่อผู้เข้าอบรม/สัมมนา
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด
1นางสาวรำไพ สิงห์กรานโรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอเมืองระยอง
2นางศศิวิภา แก้วเกิดโรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอเมืองระยอง
3นางสิรี มีสบายโรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอเมืองระยอง
4นายอุดม ศิริภักดีโรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอเมืองระยอง
5นางจินตนา ทองเรืองโรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอเมืองระยอง
6นางเสาวลักษณ์ ธรรมเจริญโรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอเมืองระยอง
7นางมณีรัตน์ อารีย์โรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอเมืองระยอง
8นายเฉลิมพร กล่อมแก้วโรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอเมืองระยอง
9นางกอบเกื้อ สกุลเชื้อโรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอเมืองระยอง
10นางนฤมล ศรีจันทร์แจ้งโรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอเมืองระยอง
11นางเบญจมาศ วิงวอนโรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอเมืองระยอง
12นางสาวดวงพร เมืองศิริโรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอเมืองระยอง
13นางสำราญ ขาวนวลโรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอเมืองระยอง
14นางวิภาวรรณ แจ่มแจ้งโรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอเมืองระยอง
15นางสาวสง่า เซี่ยงไฮ้โรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอเมืองระยอง
16นายสุนทร หวานฤดีโรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอเมืองระยอง
17นางมาลัย มัชฌิมะโรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอเมืองระยอง
18นางสุธารา สุขขาโรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอเมืองระยอง
19นางกัณฐิกา ทองอินทร์โรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอเมืองระยอง
20นางสมปอง วงศ์อยู่โรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอเมืองระยอง
21นางสิริกร ศรไชยโรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอเมืองระยอง
22นางสาวละเอียด บุญระยองโรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอเมืองระยอง
23ส.อ.ประยูร พรแก้วโรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอเมืองระยอง
24นางโชติกา ทรงประดิษฐ์โรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอเมืองระยอง
25นางสาวดารุณี ธรรมเจริญโรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอเมืองระยอง
26นางอัญจนา สาครเสถียรโรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอเมืองระยอง
27นางเบ็ญจา บำรุงอินทรโรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอเมืองระยอง
28นางดวงกมล อิ่มสมัยโรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอเมืองระยอง
29นางฉอ้อน พบจันอัดโรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอเมืองระยอง
30นายฐปนัท สุขอนันต์โรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอเมืองระยอง
31นางสาวกนกมณี สุขอนันต์โรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอเมืองระยอง
32นางสายทอง วงศ์บุบผาโรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอเมืองระยอง
33เด็กหญิงรินรดา นิยมการโรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอเมืองระยอง
34นางจารุณี วีระพันธุ์โรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอเมืองระยอง
35นางกัญรณัช บุญม่วงโรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอเมืองระยอง
36นางวารี โสธนะโรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอเมืองระยอง
37นางทัศนา อ่อนอิ่มสินโรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอเมืองระยอง
38นางสาวสมใจ วงษ์อิสระโรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอเมืองระยอง
39นางนุสรา ผลวิเชียรโรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอเมืองระยอง
40นางกฤตยา ศศิรัตนนิกุลโรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอเมืองระยอง
41นางอรรณธวรรณ วัชระธัญญานุกูลโรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอเมืองระยอง
42นายสรรเพ็ชญ์ มณีแสงโรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอเมืองระยอง
43นางเฉลา ธรรมเจริญโรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอเมืองระยอง
44นางนิภาพร สาครจันทร์โรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอเมืองระยอง
45นางสาวบุหงา วิเชียรประดิษฐ์โรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอเมืองระยอง
46นางสาววันเพ็ญ เพ็ชรฉกรรจ์โรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอเมืองระยอง
47นางธัญรัศม์ ตาลจินดาโรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอเมืองระยอง
48นางนภา วิสุทธิ์รัตนากรโรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอเมืองระยอง
49นายสณฑ์ บุญสิทธินนท์โรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอเมืองระยอง
50นางสิริญา บุญประเสริฐโรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอเมืองระยอง
51นางสาวสิริรัตน์ ขาวนวนโรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอเมืองระยอง
52นางฉวีวรรณ ออร์ทโรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอเมืองระยอง
53นางอัจฉรา ศิริมหาโรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอเมืองระยอง
54นางสาวทิพย์สุดา วิเชียรรัตน์โรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอเมืองระยอง
55นางปานจิตต์ บุญจันทร์โรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอเมืองระยอง
56นายฉิน กระจ่างแจ้งโรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอเมืองระยอง
57นายสมุทร อ่อนอิ่มสินโรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอเมืองระยอง
58นางบรรทม ผ่อสุขสวัสดิ์โรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอเมืองระยอง
59นางสาวสุมาลี รักความสุขโรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอเมืองระยอง
60นางประกอบ ประทุมยศโรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอเมืองระยอง
61นางรวยทอง หลวงป้อโรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอเมืองระยอง
 
WCAG 2.0 (Level AA) 2009 - 2017 Copyright by Ministry of Information and Communication Technology