ขณะนี้อยู่ที่หน้า ...  หน้าแรก > ตารางอบรม > หลักสูตร : การตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย สำหรับคนพิการทางสติปัญญา
ลดขนาดตัวอักษร : เพิ่มขนาดตัวอักษร  

www.facebook.com/Equitable Society 2556
http://www.tkc.go.th/
http://www.asean4all.org/
http://www.asean4all.org/
 
  ตารางอบรม
หลักสูตร : การตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย สำหรับคนพิการทางสติปัญญา
กลุ่มผู้เข้าอบรม/สัมมนา : คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
วันที่ : 1 - 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
สถานที่ : สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย
ที่อยู่ : บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทร : 029719727
รายชื่อผู้เข้าอบรม/สัมมนา
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด
1เด็กชายปฐมพงศ์ พิมมาศสมาคมผู้ปกครองเพื่อคนพิการสติปัญญาแห่งประเทศไทย
2เด็กหญิงรัตน์ชกรณ์ วงษ์จำนงค์สมาคมผู้ปกครองเพื่อคนพิการสติปัญญาแห่งประเทศไทย
3เด็กหญิงปัณฑิตา ผันกระโทกสมาคมผู้ปกครองเพื่อคนพิการสติปัญญาแห่งประเทศไทย
4นางสาวเพ็ญนภา นันทดิลกสมาคมผู้ปกครองเพื่อคนพิการสติปัญญาแห่งประเทศไทย
5นางสาวพรรณวิภา โสภาจิตรสมาคมผู้ปกครองเพื่อคนพิการสติปัญญาแห่งประเทศไทย
6นางสาวสุนันทา อังกูรโชติบุตรสมาคมผู้ปกครองเพื่อคนพิการสติปัญญาแห่งประเทศไทย
7นายณรงค์ฤทธิ์ พิมมาศสมาคมผู้ปกครองเพื่อคนพิการสติปัญญาแห่งประเทศไทย
8นางสายสุนีย์ ทับทิมเทศสมาคมผู้ปกครองเพื่อคนพิการสติปัญญาแห่งประเทศไทย
9นายปรัชญ์ นักปราชญ์สมาคมผู้ปกครองเพื่อคนพิการสติปัญญาแห่งประเทศไทย
10นายอนุสรณ์ แสงทองพินิจสมาคมผู้ปกครองเพื่อคนพิการสติปัญญาแห่งประเทศไทย
11นางธัญญ์พัฒน์ ทองประดิษฐ์สมาคมผู้ปกครองเพื่อคนพิการสติปัญญาแห่งประเทศไทย
12นางสกุลรัตน์ สุริยะศิริสมาคมผู้ปกครองเพื่อคนพิการสติปัญญาแห่งประเทศไทย
13นายวลัญช์ศักดิ์ สุริยะศิริสมาคมผู้ปกครองเพื่อคนพิการสติปัญญาแห่งประเทศไทย
14นางสาวสุธีรา สมวัฒน์สมาคมผู้ปกครองเพื่อคนพิการสติปัญญาแห่งประเทศไทย
15นายวรวัฒน์ สมวัฒน์สมาคมผู้ปกครองเพื่อคนพิการสติปัญญาแห่งประเทศไทย
16นางสุกัลยา ปัณฑจัทร์สมาคมผู้ปกครองเพื่อคนพิการสติปัญญาแห่งประเทศไทย
17นายคงพัฒน์ ปัณฑะจักร์สมาคมผู้ปกครองเพื่อคนพิการสติปัญญาแห่งประเทศไทย
18นายภูริวัฒน์ ทับทิมเทศสมาคมผู้ปกครองเพื่อคนพิการสติปัญญาแห่งประเทศไทย
19เด็กหญิงปภาวรินท์ ชัยศิริสมาคมผู้ปกครองเพื่อคนพิการสติปัญญาแห่งประเทศไทย
20นางอรัญญา ชัยศิริสมาคมผู้ปกครองเพื่อคนพิการสติปัญญาแห่งประเทศไทย
21นายเอกรัตน์ สิริหิรัญพงษ์สมาคมผู้ปกครองเพื่อคนพิการสติปัญญาแห่งประเทศไทย
22นางพวงแก้ว สิริหิรัญพงษ์สมาคมผู้ปกครองเพื่อคนพิการสติปัญญาแห่งประเทศไทย
23นางนิภาวรรณ ไผ่ตงสมาคมผู้ปกครองเพื่อคนพิการสติปัญญาแห่งประเทศไทย
24นางสาวอรชุดา ไผ่ตงสมาคมผู้ปกครองเพื่อคนพิการสติปัญญาแห่งประเทศไทย
25นางสาวฑุลิกา จันทร์พวงสมาคมผู้ปกครองเพื่อคนพิการสติปัญญาแห่งประเทศไทย
26นางสาวอริศรา ศรีวงศ์สมาคมผู้ปกครองเพื่อคนพิการสติปัญญาแห่งประเทศไทย
27นายกวี ศรีวงศ์สมาคมผู้ปกครองเพื่อคนพิการสติปัญญาแห่งประเทศไทย
28นางสาวนภารัตน์ รุ่งเรืองสมาคมผู้ปกครองเพื่อคนพิการสติปัญญาแห่งประเทศไทย
29เด็กหญิงพิณทิพย์ อินทร์สวาทสมาคมผู้ปกครองเพื่อคนพิการสติปัญญาแห่งประเทศไทย
30นางสาวเยาวมาลย์ อินทร์สวาทสมาคมผู้ปกครองเพื่อคนพิการสติปัญญาแห่งประเทศไทย
31นางสาวกรรญากร วิโรจน์สกุลสมาคมผู้ปกครองเพื่อคนพิการสติปัญญาแห่งประเทศไทย
32นายประดิษฐ์ วิโรจน์สกุลสมาคมผู้ปกครองเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย
 
WCAG 2.0 (Level AA) 2009 - 2017 Copyright by Ministry of Information and Communication Technology