ขณะนี้อยู่ที่หน้า ...  หน้าแรก > ตารางอบรม > หลักสูตร : การขายสินค้าออนไลน์ สำหรับสตรีด้อยโอกาส
ลดขนาดตัวอักษร : เพิ่มขนาดตัวอักษร  

www.facebook.com/Equitable Society 2556
http://www.tkc.go.th/
http://www.asean4all.org/
http://www.asean4all.org/
 
  ตารางอบรม
หลักสูตร : การขายสินค้าออนไลน์ สำหรับสตรีด้อยโอกาส
กลุ่มผู้เข้าอบรม/สัมมนา : สตรีด้อยโอกาส
วันที่ : 12 - 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
สถานที่ : เทศบาลนครรังสิต
ที่อยู่ : ธัญบุรี ปทุมธานี 12000
โทร : 0-2567-6000
รายชื่อผู้เข้าอบรม/สัมมนา
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด
1นางสาววาสนา เณรจาทีเทศบาลนครรังสิต
2นางสาวมยุรี ยิ้มละม้ายเทศบาลนครรังสิต
3นางกมลรัตน์ ขันทองดีเทศบาลนครรังสิต
4นางสาวศรัณยา เพชรโชติเทศบาลนครรังสิต
5นางรัชนี พันธรักษ์เทศบาลนครรังสิต
6นางพัทศรี ศุภลักษณ์เทศบาลนครรังสิต
7นางสนธนา จิตรมาตรเทศบาลนครรังสิต
8นางกุลิสรา พึ่งมีทรัพย์สกุลเทศบาลนครรังสิต
9นางอรวรรณ นันท์สิริทัศน์เทศบาลนครรังสิต
10นางสาวปอแก้ว จันทร์กระจ่างเทศบาลนครรังสิต
11นางผุสดี กิตยาภิรักษ์เทศบาลนครรังสิต
12นางนงนุช สินธุราเทศบาลนครรังสิต
13นางส่งศรี เป้าแดงเทศบาลนครรังสิต
14นางสาวพัชรี สบายสมัยเทศบาลนครรังสิต
15นางสาวสุวลีย์ อินทรเชษฐ์เทศบาลนครรังสิต
16นางสาวนันท์นภัส ปานนวมเทศบาลนครรังสิต
17นางวรวิมล รุ่งวิทยาเทศบาลนครรังสิต
18นางสาววินา กัลยาเฉลาเทศบาลนครรังสิต
19นางเพียงแข ผ่องสวัสดิ์เทศบาลนครรังสิต
20นางเพิ่มพูล พรหมศิลป์เทศบาลนครรังสิต
21นางสมพร สุพรเทศบาลนครรังสิต
22นางสาวณัชชา ศุภพิไลเทศบาลนครรังสิต
23นางนิชาภา ประทีปวรัชยาเทศบาลนครรังสิต
24นางชนัมพร อมรประดับกุลเทศบาลนครรังสิต
25นางพรทิพย์ ศิริรัตน์หอมสุดเทศบาลนครรังสิต
26นางสาวปราณีต ทับเพ็ชรเทศบาลนครรังสิต
27นางกมลลักษณ์ ศรีสลวยกุลเทศบาลนครรังสิต
28นางกอบกาญจน์ ชื่นยินดีเทศบาลนครรังสิต
29นางสาวฐิติกาญจน์ สุวรรณรัณย์เทศบาลนครรังสิต
30นางสาวมยุรี จันทโรวงศ์เทศบาลนครรังสิต
 
WCAG 2.0 (Level AA) 2009 - 2017 Copyright by Ministry of Information and Communication Technology