ขณะนี้อยู่ที่หน้า ...  หน้าแรก > ตารางอบรม > หลักสูตรการสร้างและออกแบบอินโฟกราฟิกเพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์
ลดขนาดตัวอักษร : เพิ่มขนาดตัวอักษร  

www.facebook.com/Equitable Society 2556
http://www.tkc.go.th/
http://www.asean4all.org/
http://www.asean4all.org/
 
  ตารางอบรม
หลักสูตรการสร้างและออกแบบอินโฟกราฟิกเพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์
กลุ่มผู้เข้าอบรม/สัมมนา : คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
วันที่ : 8 - 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
สถานที่ : สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพ ปากเกร็ด
ที่อยู่ : ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทร : 025838396
รายชื่อผู้เข้าอบรม/สัมมนา
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด
1นายสมยศ บุญมั่งสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
2เด็กหญิงพิยดา ทิมดีสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
3นายกาย สุวิมลพันธุ์สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
4เด็กชายณัฐพล ฉลาดล้นสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
5เด็กชายวงศกร มนัสสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
6นายเก่ง ฤทธิ์เรืองสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
7นายพงศกร คงรอดสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
8เด็กชายธนพล ผุดผ่องสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
9เด็กชายจาตุรนต์ รุ่งเรืองศีลสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
10นายจตุพล คำรังษีสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11นางสาวเหมือนตะวัน จิวานนท์สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
12นายศรัณย์ ศิริหิรัญสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
13นายกัลยา เขียวไสวสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
14นางสาวขวัญตา บูชาสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
15นางสาวราตรี ทะวงษาสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
16นายกิตติพงษ์ อยู่คะเชนทร์สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
17นายลือชัย แก้วสดสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
18นายณพวุฒิ เจริญสุขศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการขอนแก่น
19นายชายชาญ เทพศรีหาสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
20นายต้นพฤษภ์ กถามรรคสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
21นางสาวตรีทิพย์ ปีกสันเทียะสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
22นางสาวนัชพร แก้วกูล
23เด็กหญิงมลฤดี เก่งพิลาสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
24นายนิรันดร์ พันธ์อ่อนสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
25นายอรรณพ แย้มเพชรสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
26นายวรเชษฐ์ สืบศักดิ์วงศ์สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
27นายสันติ สาขาสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
28เด็กชายภูผา แซ่ซิ้นสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
29นางสาวณัฐวรรณ แม่นปืนสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
30นางสาวเพชรจินันท์ สำเนียงเสนาะสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 
WCAG 2.0 (Level AA) 2009 - 2017 Copyright by Ministry of Information and Communication Technology