ขณะนี้อยู่ที่หน้า ...  หน้าแรก > ตารางอบรม > หลักสูตรการจัดการเอกสาร งานบัญชี และการนำเสนอ สำหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
ลดขนาดตัวอักษร : เพิ่มขนาดตัวอักษร  

www.facebook.com/Equitable Society 2556
http://www.tkc.go.th/
http://www.asean4all.org/
http://www.asean4all.org/
 
  ตารางอบรม
หลักสูตรการจัดการเอกสาร งานบัญชี และการนำเสนอ สำหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
กลุ่มผู้เข้าอบรม/สัมมนา : คนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
วันที่ : 17 - 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
สถานที่ : โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ
ที่อยู่ : สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร : 022860733
รายชื่อผู้เข้าอบรม/สัมมนา
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด
1นายวิวัฒน์ สีอ่อนโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ
2นายวิทวัส แว่นแก้วโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ
3เด็กหญิงชนารักษ์ แก้วนุชโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ
4นายอนุชา สุขใจโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ
5นายปรีดา บุญภูมิโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ
6นางสาวภัสริยา เวียงคำโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ
7นางสาวธนภร ภาดลประเสริฐโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ
8นางสาววราภรณ์ โลจะยะโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ
9นางสาวณัฐสุดา ล่องกิ้มโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ
10นางสาวอริสรา ฮูไซนีย์โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ
11นายอภิสิทธิื รอดแดงโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ
12นายบุญรอด รุ่งมิตรจรัสแสงโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ
13เด็กหญิงกนกวรรณ ทองแพงโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ
14นางสาวศิภาพร ศรีโยธาโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ
15นายวสุ บินอาหะหมัดโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ
16นายกัณวัฒน์ แซ่เฮงโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ
17นายภานุพงศ์ สุทาบุญโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ
18นายอัครเดช สมานโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ
19นางสาวกิ่งกานต์ มณีชัยสิริโชคโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ
20นายศิลา ศิลารัตน์โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ
21นายณัฐ แซ่ตันโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ
22เด็กชายพันศักดิื เปรมชัยวรกุลโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ
23นางสาวปิยะดา ปุลายะโกโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ
24เด็กหญิงศศิธร แฝงนายางโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ
25นายจารุวิทย์ จำปาโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ
26นายอัมรินทร์ ชื่นจิตรโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ
27นายอัครัช เพิกชัยภูมิโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ
28นายศุทธวีร์ ธาราวรณ์โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ
29นายพงษ์ทอง ขันแก้วโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ
30นายคณาศักดิ์ สันติกรกุลโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ
31นางสาวเกศสรินทร์ แซ่เอ็งโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ
32นายปิยะรัฐ แก้วจันทร์โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ
 
WCAG 2.0 (Level AA) 2009 - 2017 Copyright by Ministry of Information and Communication Technology