ขณะนี้อยู่ที่หน้า ...  หน้าแรก > ตารางอบรม > หลักสูตร :: ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)
ลดขนาดตัวอักษร : เพิ่มขนาดตัวอักษร  

www.facebook.com/Equitable Society 2556
http://www.tkc.go.th/
http://www.asean4all.org/
http://www.asean4all.org/
 
  ตารางอบรม
หลักสูตร :: ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)
กลุ่มผู้เข้าอบรม/สัมมนา : ผู้สูงอายุ
วันที่ : 16 - 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
สถานที่ : ชมรมผู้สูงอายุทุ่งสองห้อง
ที่อยู่ : 302/199, ถนนแจ้งวัฒนะ, แขวงทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทร : 02 981 9654
รายชื่อผู้เข้าอบรม/สัมมนา
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด
1นางสาวสมใจ ตัญศิริชมรมผู้สูงอายุทุ่งสองห้อง
2นายนารา หลายชิ้น
3นางสาวถิราวดี อินทะรังษีชมรมผู้สูงอายุทุ่งสองห้อง
4นางมะยม ฤทธิ์มหันต์
5นางสาวธนาภิชฌา ศรีสว่างชมรมผู้สูงอายุทุ่งสองห้อง
6นายกฤษณะ เมธาเศรษฐทรัพย์ชมรมผู้สูงอายุทุ่งสองห้อง
7นางสาวทองใบ เต้าทองชมรมผู้สูงอายุทุ่งสองห้อง
8นางสาวประกาศ มีสิงห์ชมรมผู้สูงอายุทุ่งสองห้อง
9นางดวงกมล บำรุงกิจ
10นายเรวัต อุจวาทีชมรมผู้สูงอายุทุ่งสองห้อง
11นายชัชวาลย์ ดีงามเลิศชมรมผู้สูงอายุทุ่งสองห้อง
12นายบุญเลิศ แก้วหงษา
13นายทวี ทิมโต
14นางสาวนุชรา นิศยันต์ชมรมผู้สูงอายุทุ่งสองห้อง
15นางชวนพิศ เตมิยาจลชมรมผู้สูงอายุทุ่งสองห้อง
16นายสมชาติ เตมิยาจลชมรมผู้สูงอายุทุ่งสองห้อง
17นายสมนึก สถิตย์สุนทรชมรมผู้สูงอายุทุ่งสองห้อง
18นายธเนศร์ ธรรมโยธินชมรมผู้สูงอายุทุ่งสองห้อง
19นายบุญธรรม แทบโภชน์
20นายสวัสดิ์ เภตราชมรมผู้สูงอายุทุ่งสองห้อง
21นายบรรจง ก้อนเพชรชมรมผู้สูงอายุทุ่งสองห้อง
22นางสาวสุนทรี ลั่นทมาศชมรมผู้สูงอายุทุ่งสองห้อง
23นายชลอ กาญจนถมยาชมรมผู้สูงอายุทุ่งสองห้อง
24นางศุภวรรณ เหมอ่อนชมรมผู้สูงอายุทุ่งสองห้อง
25นางประนอม อุระดิสชมรมผู้สูงอายุทุ่งสองห้อง
26นางวิไลวรรณ ลีจาดชมรมผู้สูงอายุทุ่งสองห้อง
27นางอติพร เดชเทวัญดำรงชมรมผู้สูงอายุทุ่งสองห้อง
28นางสาวพลอย ตั๋นเต๋ชมรมผู้สูงอายุทุ่งสองห้อง
29นายพุฒิพงศ์ คชรินทร์
30นางอารีย์ รัตนวิเชียรชมรมผู้สูงอายุทุ่งสองห้อง
31นายสรรเสริญ หลั่งแรงกิจ
32นางพุด ศรีวรมาศ
33นางศรีรัตนา ยิ้มอยู่ชมรมผู้สูงอายุทุ่งสองห้อง
34นางสาวจันทรา หัสดีชมรมผู้สูงอายุทุ่งสองห้อง
35นางวันเพ็ญ หู้เต็มชมรมผู้สูงอายุทุ่งสองห้อง
36นางปราณี เจริญสุขชมรมผู้สูงอายุทุ่งสองห้อง
37นางวาณีพรรณ นาคพวง
38นางสมใจ คำกุ้ม
39นางวรนุช มีสวัสดิกุลชมรมผู้สูงอายุทุ่งสองห้อง
40นายนาวี อุจวาทีชมรมผู้สูงอายุทุ่งสองห้อง
41นายทองอินทร์ เผ่าบ้านฝาง
42นางภิรมย์ ศรีเงินงามชมรมผู้สูงอายุทุ่งสองห้อง
43นายทองสา ชิดชัยภูมิชมรมผู้สูงอายุทุ่งสองห้อง
44นางธดากรณ์ สุทธิพรชมรมผู้สูงอายุทุ่งสองห้อง
45นางนฤมล เนติปัญญาชมรมผู้สูงอายุทุ่งสองห้อง
46นายสมชาย เนติปัญญาชมรมผู้สูงอายุทุ่งสองห้อง
47นายสุมน อยู่สมศรีชมรมผู้สูงอายุทุ่งสองห้อง
48นางพูนสุข ดงกระโทกชมรมผู้สูงอายุทุ่งสองห้อง
49นางสาวผกามาศ บัวสีดำชมรมผู้สูงอายุทุ่งสองห้อง
50นางผ่องใส ประมูลพงษ์ชมรมผู้สูงอายุทุ่งสองห้อง
51นางอรุณวดี สว่างเนตร
52นางบัวศรี เกาะกิ่ง
 
WCAG 2.0 (Level AA) 2009 - 2017 Copyright by Ministry of Information and Communication Technology