ขณะนี้อยู่ที่หน้า ...  หน้าแรก > ตารางอบรม > หลักสูตร :: ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)
ลดขนาดตัวอักษร : เพิ่มขนาดตัวอักษร  

www.facebook.com/Equitable Society 2556
http://www.tkc.go.th/
http://www.asean4all.org/
http://www.asean4all.org/
 
  ตารางอบรม
หลักสูตร :: ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)
กลุ่มผู้เข้าอบรม/สัมมนา : ๑.๔,๒,๓
วันที่ : 19 - 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
สถานที่ : ศูนย์พัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุบ้านฟ้ารังสิต
ที่อยู่ : ปทุมธานี
โทร :
รายชื่อผู้เข้าอบรม/สัมมนา
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด
1นางสาวจีระพรรณ แก่นศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี
2นางชลิกา บัวจันทร์ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี
3นางชะม้าย ขุมพลกรังศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี
4นางวานิตย์ หมั่นวิชาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี
5นางนวพร ทวิชอบเจริญศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี
6นางสาวกรกนก ธีราโมกข์ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี
7นางสาวธาริณี เศรษฐพานิชศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี
8นางสาวรุ่งนภา แสนปัดชาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี
9นางนิชาภา สายสำเภาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี
10นายบุญสม สังวาลเพ็ชรศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี
11นางสาวบังอร คำอุดทาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี
12นางสาวพวงทิพย์ บุญทะวงษ์ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี
13นางสาวนุกูล แซ่เฮ้งศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี
14นางตรีรัตน์ สาโรจน์ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี
15นางยุพา โกมลศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี
16นางสาวสุวรรณรี ค้าธัญญเจริญศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี
17นางสาวพูลทรัพย์ วงษ์เกษมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี
18นายภราดร ทองเกลียวศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี
19นายเสาร์ พรหมพินิจศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี
20นางสมคิด พรหมพินิจศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี
21นางสาวศรียุพา พรหมพินิจศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี
22นางจารุณี แสงชาติศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี
23นายปุนณากิฎ จันทร์ลนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี
24นางคนึงนิตย์ วัฒนพิศิษฐศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี
25นางภัสสรา มณฑนาธรรมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี
26นางทัศนีย์ ปานบ้านแพ้วศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี
27นายธวัช จันคราศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี
28นางสาวิตรี อิ่มรัตนะศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี
29นางวรารัตน์ เหล่ากูลศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี
30นางอุ่นเรือน ราชประสิทธิ์ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี
31นางรำไพ อุดมศรีศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี
32นางนฤมล วังธนะรุ่งโรจน์ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี
33นางลำพอง บัติดอนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี
34นางกฤษชา เอี่ยมสุวรรณศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี
35นางสาวณภัทร ฉลาดเลิศกุลศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี
36นางวันดี สีดำศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี
37นางสาวรัชฎา แซ่อุ้ยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี
38นางพรทิพย์ ลีลาจันทร์โชติศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี
39นายวิบูลย์ แจ้งประภากรศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี
40นางสาวอุบลวรรณ ทิพขันธ์ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี
41นางฐาปนี วิสุทธิกุลศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี
 
WCAG 2.0 (Level AA) 2009 - 2017 Copyright by Ministry of Information and Communication Technology