ขณะนี้อยู่ที่หน้า ...  หน้าแรก > ตารางอบรม > หลักสูตร :: ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)
ลดขนาดตัวอักษร : เพิ่มขนาดตัวอักษร  

www.facebook.com/Equitable Society 2556
http://www.tkc.go.th/
http://www.asean4all.org/
http://www.asean4all.org/
 
  ตารางอบรม
หลักสูตร :: ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)
กลุ่มผู้เข้าอบรม/สัมมนา : ๑.๑, ๑.๓, ๑.๔, ๒, ๓
วันที่ : 24 - 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
สถานที่ : ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้านโคกกระต่าย
ที่อยู่ : ต.ดอนหญ้านาง ภาชี พระนครศรีอยุธยา 13140
โทร :
รายชื่อผู้เข้าอบรม/สัมมนา
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด
1นายธงชัย ประสพชัยศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนบ้านโคกกระต่าย
2นางสมจิตร์ แสงพระพายศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนบ้านโคกกระต่าย
3นายไพศาล ใบมณฑาศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนบ้านโคกกระต่าย
4นางปุญญพัฒน์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนบ้านโคกกระต่าย
5นายภูริ ประสพทองศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนบ้านโคกกระต่าย
6นายดนัย ชูธงชาติศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนบ้านโคกกระต่าย
7นางสาวลัดดา ควรรู้ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนบ้านโคกกระต่าย
8นางศิรประภา เชื้อดีศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนบ้านโคกกระต่าย
9นางนภิสา กลิ่นผกาศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนบ้านโคกกระต่าย
10นางสมพิศ สุวรรณศิริศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนบ้านโคกกระต่าย
11นายบุญลือ อนุเคราะห์ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนบ้านโคกกระต่าย
12นายสิงห์ศิริ เจตนะเสนศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนบ้านโคกกระต่าย
13นางวรนุช ครบุญศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนบ้านโคกกระต่าย
14นายแสวง คัสกุลศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนบ้านโคกกระต่าย
15นางศรีสอาด หอมเกษรศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนบ้านโคกกระต่าย
16เด็กชายญาณวรุตม์ ศรีพุ่มศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนบ้านโคกกระต่าย
17นางสาวฐิติพร ศรีพุ่มศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนบ้านโคกกระต่าย
18นายครรชิต กระจ่างรัตน์ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนบ้านโคกกระต่าย
19นายสุวิชา ใบกุหลาบศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนบ้านโคกกระต่าย
20นายสมพร ซอกดุลย์ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนบ้านโคกกระต่าย
21นางสาวมุกดา ควนวิไลศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนบ้านโคกกระต่าย
22นายสายันณ์ สินอุปการศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนบ้านโคกกระต่าย
23นายกัมลาส จันทร์สุภาศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนบ้านโคกกระต่าย
24นายวิชิต ขำเจริญพรศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนบ้านโคกกระต่าย
25นางสาวบุญนาค กระจ่างรัตน์ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนบ้านโคกกระต่าย
26นางสมศรี กิ่งกาหลงศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนบ้านโคกกระต่าย
27นายธวัชชัย พิศาลธนารักษ์ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนบ้านโคกกระต่าย
28นางสาวสิริกานต์ คงเขียวศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนบ้านโคกกระต่าย
29นายสุนทร เฟื่องทองศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนบ้านโคกกระต่าย
30นายนิรันดร์ แจ้งสมบูรณ์ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนบ้านโคกกระต่าย
31นางสาวรุ่งทิวา ไชยคีรีศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนบ้านโคกกระต่าย
32นายสมบูรณ์ พรหมณีศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนบ้านโคกกระต่าย
33นายธงชัย ปราโมทย์ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนบ้านโคกกระต่าย
34นางศรีไพร พวงมาลัยศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนบ้านโคกกระต่าย
35นายสุนทร บุญมากศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนบ้านโคกกระต่าย
36นายสนธยา ชงโคศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนบ้านโคกกระต่าย
37นางสาวสุภาพ วิตะมะโนศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนบ้านโคกกระต่าย
38นายขันธ์ชัย อินทนิน ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนบ้านโคกกระต่าย
39นายศรายุทธ แท่นงาศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนบ้านโคกกระต่าย
40นางลำเพย ขวัญเย็นศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนบ้านโคกกระต่าย
 
WCAG 2.0 (Level AA) 2009 - 2017 Copyright by Ministry of Information and Communication Technology