ขณะนี้อยู่ที่หน้า ...  หน้าแรก > ตารางอบรม > หลักสูตร :: ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)
ลดขนาดตัวอักษร : เพิ่มขนาดตัวอักษร  

www.facebook.com/Equitable Society 2556
http://www.tkc.go.th/
http://www.asean4all.org/
http://www.asean4all.org/
 
  ตารางอบรม
หลักสูตร :: ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)
กลุ่มผู้เข้าอบรม/สัมมนา : ๑.๑, ๑.๒, ๑.๔, ๒, ๓
วันที่ : 13 - 13 กรกฏาคม พ.ศ. 2560
สถานที่ : กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
ที่อยู่ : กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 38000
โทร :
รายชื่อผู้เข้าอบรม/สัมมนา
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด
1นางบุญมี กักหมื่นไวย์กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
2นางสาวปัญชลี พลพันธ์กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
3นางชนิดา วงศ์คำหาญกศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
4นางสาวีนี ศรีสวัสดิ์ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
5นางรำพึง หล้าบุตรศรีกศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
6นางพรพรรณ โพธิราชกศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
7นางสาวพิยดา โพธิราชกศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
8นายวิจิตร ฮาดดากศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
9นางยุพาวดี ชมชื่นกศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
10นางสาววัลยา เจริญจิตรกศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
11นางกาบ วงค์พิพัฒน์กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
12นางลำไพ วงค์ประเทศกศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
13นางพรนภา นาชัยเพิ่มกศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
14นางอำนวย พลศาลากศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
15เด็กหญิงปาริฉัตต์ ล้านพุฒกศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
16นางสาวทัศนีย์ ล้านพุฒกศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
17นายเลิศ ภูติโสกศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
18ร.ต.นิคม ศิริจันแสงกศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
19นางสาวสุกัญญา พลศาลากศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
20นางสมปอง ฉ่ำรักษ์สินธุ์กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
21นางสมภาร พลพันธ์กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
22นางอุบล ปริญญากศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
23นางสุพัฒน์ แสงอาคมกศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
24นางหงษ์ทอง จันทลีลากศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
25นางวิไลวรรณ อุทัยสาร์กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
26นางสนอง อิวสกุลกศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
27นางใส ไชยมาตย์กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
28นางสรวยทอง เกตุจำนงค์กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
29นางพัฒนากร กักหมื่นไวย์กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
30นางสาวเกตสุดา กิ่งสัมกลางกศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
31นายไวทยา จันทองกศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
32นายจิตกร ป้องศรีกศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
33นายบุญช่วย คำมุงคุลกศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
34นางสาวปวีณา มาตช่วงกศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
35นายณัฐนนท์ บุตรชากศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
36นายณัฐนันท์ บุตรชากศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
37เด็กหญิงนภาพร จันทร์รอดกศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
38เด็กชายกฤษณะ ทองดวงกศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
 
WCAG 2.0 (Level AA) 2009 - 2017 Copyright by Ministry of Information and Communication Technology