ขณะนี้อยู่ที่หน้า ...  หน้าแรก > ตารางอบรม > หลักสูตร :: ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)
ลดขนาดตัวอักษร : เพิ่มขนาดตัวอักษร  

www.facebook.com/Equitable Society 2556
http://www.tkc.go.th/
http://www.asean4all.org/
http://www.asean4all.org/
 
  ตารางอบรม
หลักสูตร :: ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)
กลุ่มผู้เข้าอบรม/สัมมนา : ผู้สูงอายุ
วันที่ : 7 - 7 กรกฏาคม พ.ศ. 2560
สถานที่ : ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9
ที่อยู่ : ขอนแก่น
โทร :
รายชื่อผู้เข้าอบรม/สัมมนา
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด
1นางสาวคัทรียา คลังดงเค็งศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ9
2นางสาวนภัสกร ทับแสงศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ9
3นางสาวสุนิษา ชานนท์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ9
4นางสาวนฤมล แสนสุขศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ9
5นางสาวชุตินิษฐ์ ยะไชยศรีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ9
6นางสาวอินธุอร ทิพอาจศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ9
7นางสุนันทา ศรีกุศลศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ9
8นางมยุรี เชื้อพระคาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ9
9นางสาวสุภาวดี สุขาภิรมย์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ9
10นายศตวรรษ ราชติกาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ9
11นายคธาวุธ อักษรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ9
12นางสาวสราญจิต แสนแก้วศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ9
13นางสาวอทิตติยา ปัญญรัตน์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ9
14นายปฐมพงษ์ ประเชตุศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ9
15นางสาวปริศนา ภูกาบขาวศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ9
16นางน้อมจิต ยิ้มชัยภูมิศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ9
17นายการัณยภาส ยินดีรัมย์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ9
18นางสาวพรทิภา พรมสุวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ9
19นางสาวศิริลักษณ์ ดีหมอกศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ9
20นางสาวณัชชา เทอดชัยภูมิศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ9
21นางอนงค์ คะเซ็นแก้วศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ9
22นางสาวฉันทนา วิทักษบุตรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ9
23นายชาติชาย นุชประไพ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ9
24ว่าที่ร้อยตรีหญิงกฤตญกร บัวตูมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ9
25นางสาวนิตยา เมืองแก้วศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ9
26นางสาวอินท์อานันตา ธำรงพุทธิวงษ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ9
27นายบุญญฤทธิ์ ศรีลับซ้ายศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ9
28นางสาวพรพิมล พรมสุวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ9
29นางสาวศิรินันท์ ระวิชัยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ9
30นางสาวณัฐกานต์ คุณโนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ9
31นางสาวอารีรัตน์ เข็มภูเขียวศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ9
32นายธนศักดิ์ ลองจำนงค์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ9
33นางสาวบุณฑริกา อนุแก่นทราย ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ9
34นางอาภาภัทร ชาญนุวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ9
35นางปัญชลิกา นามมณทาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ9
36นางสาวรัชนีกร อุ้ยปะโคศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ9
37นางสาวพิชญา พิมพ์สุขศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ9
38นายผ่านฟ้าธนานนต์ คนคิดศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ9
39นางสาวสิริพร ศิริฟองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ9
40นางสิรินันท์ สุรไพฑูรย์ แซ่ผง ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ9
41นางจีรพัส ปัญจรักษ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ9
42นางสาวญาณัฐ อรรถวงษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ9
 
WCAG 2.0 (Level AA) 2009 - 2017 Copyright by Ministry of Information and Communication Technology