ขณะนี้อยู่ที่หน้า ...  หน้าแรก > ตารางอบรม > หลักสูตร :: ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)
ลดขนาดตัวอักษร : เพิ่มขนาดตัวอักษร  

www.facebook.com/Equitable Society 2556
http://www.tkc.go.th/
http://www.asean4all.org/
http://www.asean4all.org/
 
  ตารางอบรม
หลักสูตร :: ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)
กลุ่มผู้เข้าอบรม/สัมมนา : ผู้สูงอายุ
วันที่ : 3 - 3 กรกฏาคม พ.ศ. 2560
สถานที่ : ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้านมะเดื่อ จ.ระยอง
ที่อยู่ : ระยอง
โทร :
รายชื่อผู้เข้าอบรม/สัมมนา
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด
1นายบุดดี โพธิ์อุดมศูนย์การเรียนรู้ ICTชุมชนบ้านมะเดื่อ
2นายสิน เงินสุดศูนย์การเรียนรู้ ICTชุมชนบ้านมะเดื่อ
3นางเพิ่ง บุญเลิศศูนย์การเรียนรู้ ICTชุมชนบ้านมะเดื่อ
4นายนิวัติ อรัญวงศ์ศูนย์การเรียนรู้ ICTชุมชนบ้านมะเดื่อ
5นางสาวสุดใจ กาญจนโกศลศูนย์การเรียนรู้ ICTชุมชนบ้านมะเดื่อ
6นางสุมล บุญเสริมศูนย์การเรียนรู้ ICTชุมชนบ้านมะเดื่อ
7นายวัลลภ บำรุงกิจศูนย์การเรียนรู้ ICTชุมชนบ้านมะเดื่อ
8นางสาวสายทอง ไกรศรศูนย์การเรียนรู้ ICTชุมชนบ้านมะเดื่อ
9นางละออง บุญศูนย์การเรียนรู้ ICTชุมชนบ้านมะเดื่อ
10นายพูน บุญเลิศศูนย์การเรียนรู้ ICTชุมชนบ้านมะเดื่อ
11นางจงจิต มุกดาสนิทศูนย์การเรียนรู้ ICTชุมชนบ้านมะเดื่อ
12นางนวลศรี โสดาพรหมศูนย์การเรียนรู้ ICTชุมชนบ้านมะเดื่อ
13นายสันชัย มุกดาสนิทศูนย์การเรียนรู้ ICTชุมชนบ้านมะเดื่อ
14นายสุพรรณ บานชื่นตัว ศูนย์การเรียนรู้ ICTชุมชนบ้านมะเดื่อ
15นายอาจ ปราศจากศูนย์การเรียนรู้ ICTชุมชนบ้านมะเดื่อ
16นางสาวแตะ องค์พรศูนย์การเรียนรู้ ICTชุมชนบ้านมะเดื่อ
17นางสำเนียง ปราศจากศูนย์การเรียนรู้ ICTชุมชนบ้านมะเดื่อ
18นางนิม เกษก้านศูนย์การเรียนรู้ ICTชุมชนบ้านมะเดื่อ
19นางชิม เสาวังศูนย์การเรียนรู้ ICTชุมชนบ้านมะเดื่อ
20นางสุบิน ดาวแดงศูนย์การเรียนรู้ ICTชุมชนบ้านมะเดื่อ
21นางสะวงค์ น้อยมณีศูนย์การเรียนรู้ ICTชุมชนบ้านมะเดื่อ
22นางสาวสมัย โปกุลศูนย์การเรียนรู้ ICTชุมชนบ้านมะเดื่อ
23นายประดิษฐ์ จิตต์มานะศูนย์การเรียนรู้ ICTชุมชนบ้านมะเดื่อ
24นางมวน ชัยนะราศูนย์การเรียนรู้ ICTชุมชนบ้านมะเดื่อ
25นางสาวควร ศรีกะชา ศูนย์การเรียนรู้ ICTชุมชนบ้านมะเดื่อ
26นางที ป้องภัยศูนย์การเรียนรู้ ICTชุมชนบ้านมะเดื่อ
27นายประสิทธิ์ เกตุศิริตัว ศูนย์การเรียนรู้ ICTชุมชนบ้านมะเดื่อ
28นางมะลิซ้อน ลือเดชศูนย์การเรียนรู้ ICTชุมชนบ้านมะเดื่อ
29นายทอง เบ้าทองศูนย์การเรียนรู้ ICTชุมชนบ้านมะเดื่อ
30นายแหยม สุขสวัสดิ์ศูนย์การเรียนรู้ ICTชุมชนบ้านมะเดื่อ
31นายมงคล สีนวนศูนย์การเรียนรู้ ICTชุมชนบ้านมะเดื่อ
32นายบุญเลิศ ตั้งความดีศูนย์การเรียนรู้ ICTชุมชนบ้านมะเดื่อ
33นางสาวพล สุขสวัสดิ์ศูนย์การเรียนรู้ ICTชุมชนบ้านมะเดื่อ
34นางโป๊ะ ตระกูลศูนย์การเรียนรู้ ICTชุมชนบ้านมะเดื่อ
35นางรัชนก รุจิรังสิมันตุ์กุลศูนย์การเรียนรู้ ICTชุมชนบ้านมะเดื่อ จ.ระยอง
 
WCAG 2.0 (Level AA) 2009 - 2017 Copyright by Ministry of Information and Communication Technology