ขณะนี้อยู่ที่หน้า ...  หน้าแรก > ตารางอบรม > หลักสูตร :: ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)
ลดขนาดตัวอักษร : เพิ่มขนาดตัวอักษร  

www.facebook.com/Equitable Society 2556
http://www.tkc.go.th/
http://www.asean4all.org/
http://www.asean4all.org/
 
  ตารางอบรม
หลักสูตร :: ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)
กลุ่มผู้เข้าอบรม/สัมมนา : ผู้สูงอายุ
วันที่ : 4 - 4 กรกฏาคม พ.ศ. 2560
สถานที่ : ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง กศน.ตำบลเขาไม้แก้ว
ที่อยู่ : ชลบุรี
โทร :
รายชื่อผู้เข้าอบรม/สัมมนา
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด
1นางฮ้อง งามแสงศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง กศน.ตำบลเขาไม้แก้ว
2นางเล็ก พงพินศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง กศน.ตำบลเขาไม้แก้ว
3นางบรรจง บำรุงจิตศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง กศน.ตำบลเขาไม้แก้ว
4นางสาวจิราวรรณ สงครามศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง กศน.ตำบลเขาไม้แก้ว
5นางเชื้อ ขยิ่มค้าศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง กศน.ตำบลเขาไม้แก้ว
6นางสาวสาวเพ็ญพร จรูญฉายศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง กศน.ตำบลเขาไม้แก้ว
7นางแดง เตโชศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง กศน.ตำบลเขาไม้แก้ว
8นางบุญยิ่ง ทองเมืองศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง กศน.ตำบลเขาไม้แก้ว
9นางสาลี่ ตุ้มแก้ว ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง กศน.ตำบลเขาไม้แก้ว
10นางโสภา กาบแก้วศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง กศน.ตำบลเขาไม้แก้ว
11นางสาวสัมฤทธิ์ กุระพาศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง กศน.ตำบลเขาไม้แก้ว
12นางฉอ้อน เกตุสอน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง กศน.ตำบลเขาไม้แก้ว
13นางตุ๋ย ขุนทิพทองศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง กศน.ตำบลเขาไม้แก้ว
14นางพน มั่นใจ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง กศน.ตำบลเขาไม้แก้ว
15นางสุนิษฐา เปาอินทร์ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง กศน.ตำบลเขาไม้แก้ว
16นางสาวสอิ้ง อาจหาญศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง กศน.ตำบลเขาไม้แก้ว
17นางสาวบุญมา ลิ้มสกุล ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง กศน.ตำบลเขาไม้แก้ว
18นางบุญมี ราษประเสริฐศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง กศน.ตำบลเขาไม้แก้ว
19นายสม บำรุงจิตศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง กศน.ตำบลเขาไม้แก้ว
20นายเพิ่มศักดิ์ ศรีเสวกร์ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง กศน.ตำบลเขาไม้แก้ว
21นายวิรัตน์ ยังถาวร ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง กศน.ตำบลเขาไม้แก้ว
22นางสาววิไล เจริญสุขศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง กศน.ตำบลเขาไม้แก้ว
23นายอาจ จันทร์เทียน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง กศน.ตำบลเขาไม้แก้ว
24นางวันเพ็ญ กลัดกราย ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง กศน.ตำบลเขาไม้แก้ว
25นายเยื้อง อำแห ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง กศน.ตำบลเขาไม้แก้ว
26นางสาวลำยอง เชื้อบัณดิษฐ์ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง กศน.ตำบลเขาไม้แก้ว
27นายบุญเลิศ พัดทองศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง กศน.ตำบลเขาไม้แก้ว
28นางวิลัย ไทยากรศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง กศน.ตำบลเขาไม้แก้ว
29นางเพลินจิตร ศรีเสวกร์ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง กศน.ตำบลเขาไม้แก้ว
30นางจันทิมา คำขะศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง กศน.ตำบลเขาไม้แก้ว
31นายมนตรี แซ่เตียวศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง กศน.ตำบลเขาไม้แก้ว
32นางทองสุข ฤทธิ์เดชศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง กศน.ตำบลเขาไม้แก้ว
33นายคำ จารุธำรงศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง กศน.ตำบลเขาไม้แก้ว
34นางเกย ดำเนินงามศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง กศน.ตำบลเขาไม้แก้ว
35นางสาววราพันธ์ แซ่เตียวศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง กศน.ตำบลเขาไม้แก้ว
36นางสาวทองเลื่อน ชูเวียงศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง กศน.ตำบลเขาไม้แก้ว
37นายประสาน ศรีสุขศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง กศน.ตำบลเขาไม้แก้ว
38นางเรียน บุญโสมศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง กศน.ตำบลเขาไม้แก้ว
39นางสมร เจริญสุขศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง กศน.ตำบลเขาไม้แก้ว
40นางอมรา เงินเจือ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง กศน.ตำบลเขาไม้แก้ว
 
WCAG 2.0 (Level AA) 2009 - 2017 Copyright by Ministry of Information and Communication Technology