ขณะนี้อยู่ที่หน้า ...  หน้าแรก > ตารางอบรม > หลักสูตร :: ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)
ลดขนาดตัวอักษร : เพิ่มขนาดตัวอักษร  

www.facebook.com/Equitable Society 2556
http://www.tkc.go.th/
http://www.asean4all.org/
http://www.asean4all.org/
 
  ตารางอบรม
หลักสูตร :: ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)
กลุ่มผู้เข้าอบรม/สัมมนา : เด็กด้อยโอกาส
วันที่ : 6 - 6 กรกฏาคม พ.ศ. 2560
สถานที่ : ณ บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดชลบุรี
ที่อยู่ : ชลบุรี
โทร :
รายชื่อผู้เข้าอบรม/สัมมนา
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด
1เด็กหญิงพรรณวิษา สัญญจิตต์บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดชลบุรี
2เด็กชายกิตติภพ เกษมสิทธิ์บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี
3เด็กชายภักดีพงศ์ แก้วภาบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี
4เด็กชายขวัญชัย ขิงหอมบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี
5เด็กชายเจษฎาภรณ์ แสงทองบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี
6เด็กชายจิรเมธ เบิกบานบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี
7เด็กชายพงศกร เครือซุงบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี
8เด็กชายขนากรณ์ พนามวังบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี
9เด็กชายนวพล พลซ้ายบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี
10เด็กชายพิทวัส คำแสนบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี
11เด็กชายตนุสรณ์ ลิ้มสุวรรณบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี
12เด็กชายวราวุธ ทองใบบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี
13เด็กชายธนภัทร ศรีมันตะบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี
14เด็กชายบวรศักดิ์ ทองสีใสบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี
15เด็กชายเอกพงษ์ ทองประภา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี
16เด็กหญิงไปรยา จงชมผาบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี
17เด็กหญิงณัฐชยาวรรณ นิลสุวรรณบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี
18เด็กชายณัฐพงศ์ ทองนาคบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี
19เด็กชายวุฒิพร สายจำปาบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี
20เด็กหญิงชุติมาพร คงวิจิตรบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี
21เด็กหญิงนิชากานต์ พงค์ราษฎร์บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี
22เด็กหญิงบุญยานุช พรหมชาติบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี
23เด็กหญิงวนัสยา ประวันตาบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี
24เด็กหญิงภาสินี สมมาบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี
25เด็กหญิงโชติกา ดาวรีรัมย์บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี
26เด็กหญิงวิยะดา เต่าทองบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี
27เด็กหญิงภัทรพร อาษาสร้อยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี
28เด็กหญิงอนุษา กิจสมชื่นบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี
29เด็กหญิงจริยา จันทร์อำไพบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี
30เด็กหญิงจิดาภา นมตะขบบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี
31เด็กหญิงชลธิชา สังข์เงินบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดชลบุรี
 
WCAG 2.0 (Level AA) 2009 - 2017 Copyright by Ministry of Information and Communication Technology