ขณะนี้อยู่ที่หน้า ...  หน้าแรก > ตารางอบรม > หลักสูตร :: ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)
ลดขนาดตัวอักษร : เพิ่มขนาดตัวอักษร  

www.facebook.com/Equitable Society 2556
http://www.tkc.go.th/
http://www.asean4all.org/
http://www.asean4all.org/
 
  ตารางอบรม
หลักสูตร :: ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)
กลุ่มผู้เข้าอบรม/สัมมนา : ๒, ๓
วันที่ : 9 - 9 กรกฏาคม พ.ศ. 2560
สถานที่ : ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้านผือ
ที่อยู่ : หนองคาย
โทร :
รายชื่อผู้เข้าอบรม/สัมมนา
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด
1เด็กหญิงเบ็ญญาภา แสงมุณีศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลบ้านผือ
2เด็กหญิงเกศกนก หะขุนทดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลบ้านผือ
3เด็กหญิงปรียารัตน์ อาจอินทร์ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลบ้านผือ
4นางวิลัย แสงมุณี ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลบ้านผือ
5นายอุดร คานพงษ์ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลบ้านผือ
6เด็กหญิงทิพย์นารี จันทะสิม ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลบ้านผือ
7นายรุ่งอนันต์ นวลกนกศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลบ้านผือ
8เด็กหญิงนริศรา สุวรรณเพชรศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลบ้านผือ
9นายทัดทอง ชากิจดีศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลบ้านผือ
10นายบุ จันทร์หล้าศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลบ้านผือ
11เด็กหญิงวราภา เชื้อคำฮดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลบ้านผือ จ.หนองคาย
12เด็กหญิงอาทิตยา โคตรประจิมศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลบ้านผือ จ.หนองคาย
13เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ดีแก้วศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลบ้านผือ จ.หนองคาย
14เด็กหญิงวาสนา จาหลีศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลบ้านผือ จ.หนองคาย
15เด็กหญิงวราภรณ์ สะตะศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลบ้านผือ จ.หนองคาย
16เด็กหญิงวรัญญา เทพวงศา ศูนย์การศึกษา ICT ตำบลบ้านผือ อำเภอโพนพิสัย
17เด็กหญิงอรทัย ใจเย็น ศูนย์การศึกษา ICT ตำบลบ้านผือ อำเภอโพนพิสัย
18เด็กหญิงพรรวษา สีดาคำ ศูนย์การศึกษา ICT ตำบลบ้านผือ อำเภอโพนพิสัย
19เด็กหญิงสุภาวดี ทองคำศูนย์การศึกษา ICT ตำบลบ้านผือ อำเภอโพนพิสัย
20เด็กหญิงอรสา อาจอินทร์ศูนย์การศึกษา ICT ตำบลบ้านผือ อำเภอโพนพิสัย
21เด็กชายวันชัย โคตะอิน ศูนย์การศึกษา ICT ตำบลบ้านผือ อำเภอโพนพิสัย
22นางสาวนริศรา พลตื้อ ศูนย์การศึกษา ICT ตำบลบ้านผือ อำเภอโพนพิสัย
23นายสวน รสดีศูนย์การศึกษา ICT ตำบลบ้านผือ อำเภอโพนพิสัย
24นายวิเชียร นนทะปัญญาศูนย์การศึกษา ICT ตำบลบ้านผือ อำเภอโพนพิสัย
25นายสมพร เชาระกำ ศูนย์การศึกษา ICT ตำบลบ้านผือ อำเภอโพนพิสัย
26นาย ฉลอง สาริกุล ศูนย์การศึกษา ICT ตำบลบ้านผือ อำเภอโพนพิสัย
27นายบัวจันทร์ โยธาคุณศูนย์การศึกษา ICT ตำบลบ้านผือ อำเภอโพนพิสัย
28นายประครอง ไชยวี ศูนย์การศึกษา ICT ตำบลบ้านผือ อำเภอโพนพิสัย
29นางสาวพรพรรณ วรรณารักศูนย์การศึกษา ICT ตำบลบ้านผือ อำเภอโพนพิสัย
30นางสาวอภิญญา ข่ายเพชรศูนย์การศึกษา ICT ตำบลบ้านผือ อำเภอโพนพิสัย
 
WCAG 2.0 (Level AA) 2009 - 2017 Copyright by Ministry of Information and Communication Technology