ขณะนี้อยู่ที่หน้า ...  หน้าแรก > ตารางอบรม > หลักสูตร :: ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)
ลดขนาดตัวอักษร : เพิ่มขนาดตัวอักษร  

www.facebook.com/Equitable Society 2556
http://www.tkc.go.th/
http://www.asean4all.org/
http://www.asean4all.org/
 
  ตารางอบรม
หลักสูตร :: ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)
กลุ่มผู้เข้าอบรม/สัมมนา : ๑.๓, ๓
วันที่ : 2 - 2 กรกฏาคม พ.ศ. 2560
สถานที่ : กศน.ตำบลตลาด
ที่อยู่ : สมุทรปราการ
โทร :
รายชื่อผู้เข้าอบรม/สัมมนา
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด
1นางสาวกิ่งแก้ว แซ่แต้ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลตลาด
2นายอธิวัฒน์ เดชะมากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลตลาด
3นายธนภัทร พูลพืชชนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลตลาด
4นายวิทยา เครือวัลย์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลตลาด
5นายจรูญ เครือวัลย์ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลตลาด
6นางวันดี ถาจันทร์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลตลาด
7นายสินธนา ลิ้มรัตน์ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลตลาด
8นางรุ่งนภา แก้วดวงสี ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลตลาด
9นายศุภมิตร บำรุงภาชน์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลตลาด
10นายชาญ สกุลสุรจินดาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลตลาด
11นายนิพนธ์ เดชวรสุทธิศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลตลาด
12นายบุญเลิศ เกตุเรืองศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลตลาด
13นางสาวจันนภา โรจนพินิศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลตลาด
14นายสิทธิโชค พิณเสนาะศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลตลาด
15นายวสันต์ จันทราศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลตลาด
16นางทัศนา ขาวมี ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลตลาด
17นายประกอบ สวนดีศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลตลาด
18นายอำนวย น้อยหีดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลตลาด
19นางจันทมาศ เอกะวิภาตศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลตลาด
20นางประทุม ตันดุลยเสรีศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลตลาด
21นางสาวเอียง จีบทับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลตลาด
22นางอนงค์ ตาเต็มดวงศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลตลาด
23นางสาวพนิดา คงเมืองศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลตลาด
24นางสาววิไลวรรณ พื้นปูมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลตลาด
25นางทองแดง ภูนาเมืองศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลตลาด
26นางละออง ช้างมณีศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลตลาด
27นางดวงฤดี พงศ์เลิศฤทธิ์ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลตลาด
28นางบุญชีพ คุดคุ้มศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลตลาด
29นางสาวสุภาวดี ขจีนพรัตน์ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลตลาด จ.สมุทรปราการ
30นายสด ศรีรุ่ง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลตลาด จ.สมุทรปราการ
31นายวิบูลย์ บูรณะภักดีศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลตลาด จ.สมุทรปราการ
 
WCAG 2.0 (Level AA) 2009 - 2017 Copyright by Ministry of Information and Communication Technology